Deep learning radiomics of dual-energy computed tomography for predicting lymph node metastases of pancreatic ductal adenocarcinoma

Added 43 days ago (15.10.2021)
Authors: Chao An; Dongyang Li; Sheng Li; Wangzhong Li; Tong Tong; Lizhi Liu; Dongping Jiang; Linling Jiang; Guangying Ruan; Ning Hai; Yan Fu; Kun Wang; Shuiqing Zhuo; Jie Tian
Read article