Genistein Inhibits the Pathogenesis of <em>Aeromonas hydrophila</em> by Disrupting Quorum Sensing Mediated Biofilm Formation and Aerolysin Production

Added 47 days ago (15.10.2021)
Authors: Jing Dong; Defu Zhang; Jianrong Li; Yongtao Liu; Shun Zhou; Yibin Yang; Ning Xu; Qiuhong Yang; Xiaohui Ai
Read article