Diallyl sulfide protects against dilated cardiomyopathy via inhibition of oxidative stress and apoptosis in mice

Added 45 days ago (15.10.2021)
Authors: Shuo Pang; Wei Dong; Ning Liu; Shan Gao; Jing Li; Xu Zhang; Dan Lu; Lianfeng Zhang
Read article