Puerarin alleviates the ototoxicity of gentamicin by inhibiting the mitochondria‑dependent apoptosis pathway

Added 43 days ago (15.10.2021)
Authors: Ping Niu; Yuxuan Sun; Shiyi Wang; Guang Li; Xiaomin Tang; Jiaqiang Sun; Chunchen Pan; Jingwu Sun
Read article