The Genetic Etiology Diagnosis of Fetal Growth Restriction Using Single-Nucleotide Polymorphism-Based Chromosomal Microarray Analysis

Added 53 days ago (15.10.2021)
Authors: Yu'e Chen; Yingjun Xie; Yuying Jiang; Qi Luo; Lijing Shi; Shuhong Zeng; Jianlong Zhuang; Guorong Lyu
Read article