Psychologic Stress Drives Progression of Malignant Tumors via DRD2/HIF1{alpha} Signaling

Added 95 days ago (15.10.2021)
Authors: Huijuan Liu, Jiahuan Yang, Yang Zhang, Jingxia Han, Yuyan Yang, Zihan Zhao, Xintong Dai, Hongqi Wang, Xiujuan Ding, Yanrong Liu, Weilong Zhong, Wenqing Gao, Tao Sun
Read article