Functional characterization of arginine metabolic pathway enzymes in the antibacterial immune response of penaeid shrimp

Added 55 days ago (15.10.2021)
Authors: Zishu Huang; Yueling Zhang; Xiaoyu Zheng; Zhuoyan Liu; Defu Yao; Yongzhen Zhao; Xiaohan Chen; Jude Juventus Aweya
Read article