Multicentric Carpo-Tarsal Osteolysis Syndrome Mimicking Juvenile Idiopathic Arthritis: Two Case Reports and Review of the Literature

Added 219 days ago (15.10.2021)
Authors: Junfeng Wu; Li Wang; Ye Xu; Zhiyong Zhang; Xin Yan; Yunfei An; Yu Zhang; Xuemei Tang
Read article