Relationship Between Medical Students' Empathy and Occupation Expectation: Mediating Roles of Resilience and Subjective Well-Being

Added 48 days ago (14.10.2021)
Authors: Wenzhi Wu; Qiqi Qi; Xin Cao; Shujun Li; Zhichao Guo; Lei Yu; Xiao Ma; Yilin Liu; Zijun Liu; Xu You; Yatang Chen; Qing Long; Zhaowei Teng; Yong Zeng
Read article