Measurement-Device-Independent Verification of a Quantum Memory

Added 53 days ago (14.10.2021)
Authors: Yong Yu, Peng-Fei Sun, Yu-Zhe Zhang, Bing Bai, Yu-Qiang Fang, Xi-Yu Luo, Zi-Ye An, Jun Li, Jun Zhang, Feihu Xu, Xiao-Hui Bao, and Jian-Wei Pan
Read article