THAP9-AS1 Promotes Tumorigenesis and Reduces ROS Generation through the JAK2/STAT3 Signaling Pathway by Increasing SOCS3 Promoter Methylation in Osteosarcoma

Added 44 days ago (14.10.2021)
Authors: Shuai Yang, Bing Wang, Chang Liu, Qizun Wang, Ronghuan Wang, Weiliang Su, Youfu Zhu, Maohua Li, Zhaoyang Guo, Xiaolin Wu, and Feng Chen
Read article