Cosmc transfection decreases malignant behavior of Tn<sup>+</sup> cells and enhances sensitivity to apoptosis when induced by Apo2L/TRAIL via alteration of O-glycan structure

Added 50 days ago (14.10.2021)
Authors: Ruisong Ding; Xingyou Hu; Wen Hu; Zhenzhen Du; Panpan Huang; Mengyang Wang; Jiaoyue Sheng; Yanchao Ma; Ailing Wang; Xiying Luan; Menghua Dong; Qizhi Cao; Yanfen Zou; Tao Hu
Journal: Aging
Read article