Increased expression of epimorphin in a peritoneal fibrosis mouse model

Added 222 days ago (13.10.2021)
Authors: Muneharu Yamada; Yohei Hirai; Dan Inoue; Shuhei Komatsu; Takahiro Uchida; Tadasu Kojima; Tomohiro Tomiyasu; Noriko Yoshikawa; Takashi Oda
Read article