Ionic Effects in Ionic Diffusiophoresis in Chemically Driven Active Colloids

Added 44 days ago (13.10.2021)
Authors: Xuemao Zhou, Shuo Wang, Longbin Xian, Zameer Hussain Shah, Yurou Li, Guanhua Lin, and Yongxiang Gao
Read article