Plants, Vol. 10, Pages 2169: The Divergent Roles of the Rice bcl-2 Associated Athanogene (BAG) Genes in Plant Development and Environmental Responses

Added 215 days ago (13.10.2021)
Authors: Hailian Zhou; Jiaying Li; Xueyuan Liu; Xiaoshuang Wei; Ziwei He; Lihua Hu; Jibin Wang; Mingzheng Duan; Guosheng Xie; Jihong Wang; Lingqiang Wang
Journal: Molecules
Read article