Serum concentrations of oxytocin, DHEA and follistatin are associated with osteoporosis or sarcopenia in community-dwelling postmenopausal women

Added 51 days ago (13.10.2021)
Authors: Yanping Du, Cuidi Xu, Hongli Shi, Xin Jiang, Wenjing Tang, Xiaoqing Wu, Minmin Chen, Huilin Li, Xuemei Zhang and Qun Cheng
Read article