Hydrogenolysis of Glycerol to 1,3‐Propanediol: Are Spatial and Electronic Configuration of “Metal‐Solid Acid” Interface Key for Active and Durable Catalysts?

Added 55 days ago (13.10.2021)
Authors: Dongpei Zhang, Quanxing Zhang, Ziqi Zhou, Ze Li, Kexin Meng, Tianqi Fang, Zhenchao You, Guangyu Zhang, Bin Yin, Jian Shen, Chaohe Yang, Wenjuan Yan, Xin Jin
Journal: ChemCatChem
Read article