New hope for intervertebral disc degeneration: bone marrow mesenchymal stem cells and exosomes derived from bone marrow mesenchymal stem cell transplantation

Added 51 days ago (13.10.2021)
Authors: Xiao-Bo Zhang; Xiang-Yi Chen; Jin Qi; Hai-Yu Zhou; Xiao-Bing Zhao; Yi-Cun Hu; Rui-Hao Zhang; De-Chen Yu; Xi-Dan Gao; Ke-Ping Wang; Lin Ma
Read article