Kudzu Resistant Starch: An Effective Regulator of Type 2 Diabetes Mellitus

Added 50 days ago (13.10.2021)
Authors: Xinqi Song, Huanhuan Dong, Zhenzhong Zang, Wenting Wu, Weifeng Zhu, Hua Zhang, and Yongmei Guan
Read article