Three‐dimensional liver tissue model with branched vascular networks by multi‐materials bioprinting

Added 51 days ago (13.10.2021)
Authors: Xin Liu, Xinhuan Wang, Liming Zhang, Lulu Sun, Heran Wang, Hao Zhao, Zhengtao Zhang, Wenli Liu, Yiming Huang, Shen Ji, Jingjinqiu Zhang, Kai Li, Biaobiao Song, Chun Li, Hui Zhang, Song Li, Shu Wang, Xiongfei Zheng, Qi Gu
Read article