Role of SIRT1 in Hepatic Encephalopathy: In Vivo and In Vitro Studies Focusing on the NLRP3 Inflammasome

Added 56 days ago (12.10.2021)
Authors: Fangzhou Jiao, Yao Wang, Qian Chen, Pan Cao, Chunxia Shi, Maohua Pei, Luwen Wang, and Zuojiong Gong
Read article