High concentration of hydrogen gas alleviates Lipopolysaccharide-induced lung injury via activating Nrf2 signaling pathway in mice

Added 45 days ago (12.10.2021)
Authors: Ruiqiang Sun; Nan Zhao; Yuzun Wang; Yanchao Su; Jiayan Zhang; Yaoqi Wang; Yonghao Yu; Guolin Wang; Zhen Wang; Keliang Xie
Read article