Alkaline phosphatase attenuates LPS-induced liver injury by regulating the miR-146a-related inflammatory pathway

Added 48 days ago (12.10.2021)
Authors: Haoming Wu; Yang Wang; Qianqian Yao; Linlin Fan; Lu Meng; Nan Zheng; Huiying Li; Jiaqi Wang
Read article