Association between Diabetes Complications and the Triglyceride-Glucose Index in Hospitalized Patients with Type 2 Diabetes

Added 48 days ago (11.10.2021)
Authors: Ying Pan, Shao Zhong, Kaixin Zhou, Zijian Tian, Fei Chen, Ziqing Liu, Zhaoxu Geng, Shaoyun Li, Rong Huang, Heyou Wang, Weiqing Zou, and Ji Hu
Read article