JCM, Vol. 10, Pages 4654: Change of Renal Gallium Uptake Correlated with Change of Inflammation Activity in Renal Pathology in Lupus Nephritis Patients

Added 53 days ago (11.10.2021)
Authors: Tsu-Yi Hsieh; Yi-Ching Lin; Wei-Ting Hung; Yi-Ming Chen; Mei-Chin Wen; Hsin-Hua Chen; Wan-Yu Lin; Chia-Wei Hsieh; Ching-Tsai Lin; Kuo-Lung Lai; Kuo-Tung Tang; Chih-Wei Tseng; Wen-Nan Huang; Yi-Hsing Chen; Shih-Chuan Tsai; Yi-Da Wu
Journal: Molecules
Read article