Viruses, Vol. 13, Pages 2047: In Silico Structure-Based Design of Antiviral Peptides Targeting the Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus Glycoprotein Gn

Added 56 days ago (11.10.2021)
Authors: Shuo-Feng Yuan; Lei Wen; Kenn Ka-Heng Chik; Jiang Du; Zi-Wei Ye; Jian-Li Cao; Kai-Ming Tang; Rong-Hui Liang; Jian-Piao Cai; Cui-Ting Luo; Fei-Fei Yin; Gang Lu; Hin Chu; Mi-Fang Liang; Dong-Yan Jin; Kwok-Yung Yuen; Jasper Fuk-Woo Chan
Journal: Molecules
Read article