Total Flavonoids of Litchi Seed Attenuate Prostate Cancer Progression <em>Via</em> Inhibiting AKT/mTOR and NF-kB Signaling Pathways

Added 57 days ago (11.10.2021)
Authors: Ming Chang; Dan Zhu; Yanjiang Chen; Weiquan Zhang; Xi Liu; Xiao-Lan Li; Zhiping Cheng; Zhiheng Su; Jian Zhang; Yi Lu; Hongwei Guo
Read article