Materials, Vol. 14, Pages 5970: The Characterization of Silicone-Tungsten-Based Composites as Flexible Gamma-Ray Shields

Added 55 days ago (11.10.2021)
Authors: Jie Wang; Haoyu Zhou; Yong Gao; Yupeng Xie; Jing Zhang; Yaocheng Hu; Dengwang Wang; Zhiming You; Sheng Wang; Haipeng Li; Guoming Liu; Aijun Mi
Journal: Molecules
Read article