Betulinic acid protects against renal damage by attenuation of oxidative stress and inflammation via Nrf2 signaling pathway in T-2 toxin-induced mice

Added 46 days ago (11.10.2021)
Authors: Lin Huang; Lijuan Zhu; Zhaoping Ou; Chaoyang Ma; Li Kong; You Huang; Yazhi Chen; Haoqiang Zhao; Lixin Wen; Jing Wu; Zhihang Yuan; Jine Yi
Read article