Deep Learning based Multiplexed Sensitivity-encoding (DL-MUSE) for High-resolution Multi-shot DWI

Added 57 days ago (11.10.2021)
Authors: Hui Zhang; Chengyan Wang; Weibo Chen; Fanwen Wang; Zidong Yang; Shuai Xu; He Wang
Journal: NeuroImage
Read article