Effects of exenatide on urinary albumin in overweight/obese patients with T2DM: a randomized clinical trial

Added 48 days ago (10.10.2021)
Authors: Chao Kang; Qiao Qiao; Qiang Tong; Qian Bai; Chen Huang; Rong Fan; Hui Wang; Kanakaraju Kaliannan; Jian Wang; Jing Xu
Read article