Hub-connected functional connectivity within social brain network weakens the association with real-life social network in schizophrenia patients

Added 55 days ago (10.10.2021)
Authors: Yi-Jing Zhang; Ying Li; Yong-Ming Wang; Shuang-Kun Wang; Cheng-Cheng Pu; Shu-Zhe Zhou; Yan-Tao Ma; Yi Wang; Simon S Y Lui; Xin Yu; Raymond C K Chan
Read article