12-Deoxyphorbol 13-acetate inhibits RANKL-induced osteoclastogenesis via the attenuation of MAPK signaling and NFATc1 activation

Added 53 days ago (10.10.2021)
Authors: Delong Chen; Feifan Chu; Gangyu Zhang; Qingqing Wang; Ying Li; Meng Zhang; Qi He; Junzheng Yang; Haibin Wang; Ping Sun; Jiake Xu; Peng Chen
Read article