Complement factor B in high glucose–induced podocyte injury and diabetic kidney disease

Added 306 days ago (08.10.2021)
Authors: Qingmiao Lu, Qing Hou, Kai Cao, Xiaoli Sun, Yan Liang, Mengru Gu, Xian Xue, Allan Zijian Zhao, Chunsun Dai; Qingmiao Lu, Qing Hou, Kai Cao, Xiaoli Sun, Yan Liang, Mengru Gu, Xian Xue, Allan Zijian Zhao, Chunsun Dai
Journal: JCI Insight
Read article