Effects of desflurane and sevoflurane on somatosensory-evoked and motor-evoked potential monitoring during neurosurgery: a randomized controlled trial

Added 59 days ago (08.10.2021)
Authors: Bingbing Xiang, Shulan Jiao, Yulong Zhang, Lu Wang, Yuting Yao, Feng Yuan, Rui Chen and Qijun Zhou
Read article