Materials, Vol. 14, Pages 5901: Electrochromism of Viologen/Polymer Composite: From Gel to Insulating Bulk for High-Voltage Applications

Added 56 days ago (08.10.2021)
Authors: Yongjie Nie; Meng Zhang; Yuanwei Zhu; Yu Jing; Wenli Shi; Guoping Li; Haopeng Chen; Yihang Jiang; Xianping Zhao; Tengfei Zhao; Guanghao Lu; Shengtao Li
Journal: Molecules
Read article