Materials, Vol. 14, Pages 5878: Characterization and Antimicrobial Activity of Silver Nanoparticles Synthesized with the Peel Extract of Mango

Added 49 days ago (08.10.2021)
Authors: Yage Xing; Xingmei Liao; Xiaocui Liu; Wenxiu Li; Ruihan Huang; Jing Tang; Qinglian Xu; Xuanlin Li; Jinze Yu
Journal: Molecules
Read article