Segmentation and Automatic Identification of Vasculature in Coronary Angiograms

Added 52 days ago (07.10.2021)
Authors: Yaofang Liu, Wenlong Wan, Xinyue Zhang, Shaoyu Liu, Yingdi Liu, Hu Liu, Xueying Zeng, Weiguo Wang, and Qing Zhang
Read article