Spinal cord stimulation reduces cardiac pain through microglial deactivation in rats with chronic myocardial ischemia

Added 54 days ago (05.10.2021)
Authors: Jian Wang; Xiao-Chen Wu; Ming-Ming Zhang; Jia-Hao Ren; Yi Sun; Jing-Zhen Liu; Xi-Qiang Wu; Si-Yi He; Yun-Qing Li; Jin-Bao Zhang
Read article