Effects of sprint interval training on maximal oxygen uptake in athletes: a meta-analysis

Added 61 days ago (05.10.2021)
Authors: Qun Yang; Duanying Li; Hezhi Xie; Hongshen Ji; Junbing Lu; Jiaxin He; Ziqing Qin; Jian Sun
Read article