AIE‐Active Poly(phenyleneethynylene)s for Fluorescence and Raman Dual‐Modal Imaging and Drug‐Resistant Bacteria Killing

Added 60 days ago (05.10.2021)
Authors: Xiang Su, Ruihua Liu, Ying Li, Ting Han, Zhijun Zhang, Niu Niu, Miaomiao Kang, Shuang Fu, Deliang Wang, Dong Wang, Ben Zhong Tang
Read article