Allicin protects against myocardial I/R by accelerating angiogenesis via the miR-19a-3p/PI3K/AKT axis

Added 55 days ago (05.10.2021)
Authors: Mengru Liu; Peng Yang; Dongliang Fu; Tong Gao; Xinyi Deng; Mingjing Shao; Jiangquan Liao; Hong Jiang; Xianlun Li
Journal: Aging
Read article