Escape of hair follicle stem cells causes stem cell exhaustion during aging

Added 223 days ago (04.10.2021)
Authors: Chi Zhang; Dongmei Wang; Jingjing Wang; Li Wang; Wenli Qiu; Tsutomu Kume; Robin Dowell; Rui Yi
Journal: Nature Aging
Read article