Author Correction: Selenium–GPX4 axis protects follicular helper T cells from ferroptosis

Added 63 days ago (04.10.2021)
Authors: Yin Yao; Zhian Chen; Hao Zhang; Cailing Chen; Ming Zeng; Joseph Yunis; Yunbo Wei; Yanmin Wan; Naiqi Wang; Mingzhe Zhou; Chao Qiu; Qunxiong Zeng; Hong Sheng Ong; Hao Wang; Fadzai Victor Makota; Yang Yang; Zhaohui Yang; Nan Wang; Jun Deng; Chao Shen; Yan Xia; Lin Yuan; Zhaoqin Lian; Yike Deng; Cuilian Guo; Ao Huang; Pengcheng Zhou; Haibo Shi; Weitian Zhang; Hongliang Yi; Dongmei Li; Ming Xia; Jing Fu; Ning Wu; Judy B. de Haan; Nan Shen; Wenhong Zhang; Zheng Liu; Di Yu
Read article