Tunable CO Dissociation Assisted by H2 over Cobalt Species: A Mechanistic Study by In‐situ DRIFTS

Added 63 days ago (03.10.2021)
Authors: Kangzhong Shi, Lisheng Guo, Wei Zhang, Yong Jiang, Da Li, Kai Liu, Mengmeng Li, Zhaomin Xue, Song Sun, Changjie Mao
Journal: ChemCatChem
Read article