Lignans and phenylpropanoids from the liquid juice of phyllostachys edulis

Added 317 days ago (01.10.2021)
Authors: De-Tao Wang; Ying-Ying Xue; Ying-Fang Zhang; Hang Xun; Qi-Rong Guo; Feng Tang; Jia Sun; Fei-Fei Qi
Read article