A cross-population atlas of genetic associations for 220 human phenotypes

Added 226 days ago (01.10.2021)
Authors: Saori Sakaue; Masahiro Kanai; Yosuke Tanigawa; Juha Karjalainen; Mitja Kurki; Seizo Koshiba; Akira Narita; Takahiro Konuma; Kenichi Yamamoto; Masato Akiyama; Kazuyoshi Ishigaki; Akari Suzuki; Ken Suzuki; Wataru Obara; Ken Yamaji; Kazuhisa Takahashi; Satoshi Asai; Yasuo Takahashi; Takao Suzuki; Nobuaki Shinozaki; Hiroki Yamaguchi; Shiro Minami; Shigeo Murayama; Kozo Yoshimori; Satoshi Nagayama; Daisuke Obata; Masahiko Higashiyama; Akihide Masumoto; Yukihiro Koretsune; FinnGen; Kaoru Ito; Chikashi Terao; Toshimasa Yamauchi; Issei Komuro; Takashi Kadowaki; Gen Tamiya; Masayuki Yamamoto; Yusuke Nakamura; Michiaki Kubo; Yoshinori Murakami; Kazuhiko Yamamoto; Yoichiro Kamatani; Aarno Palotie; Manuel A Rivas; Mark J Daly; Koichi Matsuda; Yukinori Okada
Read article