A 3D‐Bioprinted Multiple Myeloma Model

Added 62 days ago (01.10.2021)
Authors: Di Wu, Zongyi Wang, Jun Li, Yan Song, Manuel Everardo Mondragon Perez, Zixuan Wang, Xia Cao, Changliang Cao, Sushila Maharjan, Kenneth C. Anderson, Dharminder Chauhan, Yu Shrike Zhang
Read article