Efficient one-step biocatalytic multienzyme cascade strategy for direct conversion of phytosterol to C17-hydroxylated steroids

Added 63 days ago (30.09.2021)
Authors: Rui Tang; Xiaoxian Ren; Menglei Xia; Yanbing Shen; Linna Tu; Jianmei Luo; Qi Zhang; Yuying Wang; Peilin Ji; Min Wang
Read article