Suppressing chlorophyll degradation by silencing OsNYC3 improves rice resistance to Rhizoctonia solani, the causal agent of sheath blight

Added 323 days ago (29.09.2021)
Authors: Wenlei Cao, Huimin Zhang, Yong Zhou, Jianhua Zhao, Shuaibing Lu, Xiaoqiu Wang, Xijun Chen, Liming Yuan, Haiying Guan, Guangda Wang, Wangxin Shen, David De Vleesschauwer, Zhiqiang Li, Xiaopin Shi, Junfei Gu, Min Guo, Zhiming Feng, Zongxiang Chen, Yafang Zhang, Xuebiao Pan, Wende Liu, Guohua Liang, Changjie Yan, Keming Hu, Qiaoquan Liu, Shimin Zuo
Read article